ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่สวนผัก ของคนรักสุขภาพ และผู้สนใจปลูกผักไร้ดิน (Hydroponic system)

22 มิ.ย. 2554

การย้ายกล้าผักลงปลูกด้วยระบบ DFT

ต้นกล้าที่ปลูกในวัสดุปลูกเพอร์ไลน์

         ควรย้ายกล้าผักเมื่อมีอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
   
ต้นกล้าสลัดคอส อายุ 17 วัน (ถ่ายวันที่ 03-06-2011 07:48)
 1. เตรียมระบบปลูกให้พร้อม โดยการเติมน้ำและตรวจสอบระดับน้ำสะอาดในถังเก็บสารละลาย
 2. ให้ใช้ถ้วยปลูกพลาสติก ทดลองวางเข้าไปในหลุมปลูกแล้วสังเกตุดูว่าก้นถ้วยปลูกแตะกับผิวน้ำพอดีหรือไม่ (ไม่ควรใส่น้ำมากเกินไปจะทำให้แฉะจนเกิดเป็นโรคโคนเน่าได้)ทำการปรับระดับน้ำให้เหมาะสม
 3. ใช้ปั้มออกซิเจนตู้ปลาต่อหัวทราย แช่ลงไปในถังเก็บสารละลายประมาณ 2-3 หัวเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน้ำและรากพืช
 4. ให้ทำการย้ายต้นกล้าผักลงหลุมปลูก (การย้ายกล้าควรย้ายในช่วงเย็น เนื่องจากต้นกล้าจะได้พักฟื้นในช่วงเวลากลางคืน เลี้ยงกล้าด้วยน้ำสะอาด 1 วัน)
กล้าสลัดคอส อายุ 21 วัน ลงระบบปลูก DFT System วันที่ 07-06-2011 17:26 (ช่วงเย็น)
    4. เติมสารละลาย A ตามอัตราส่วนผสมข้างขวด (ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร) แล้วปล่อยให้ระบบหมุนเวียนน้ำไปเลี้ยงรากของผักสลัดก่อน
    5. หลังจากนั้น ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ให้ทำการเติมสารละลาย B ตามอัตราส่วนที่เท่ากันกับสารละลาย A ( 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร)
     6. หมั่นตรวจดูระดับน้ำในถังสารละลายให้อยู่ในระดับที่รากพืชแช่อยู่ได้ตลอด หากน้ำพร่องมากเกินไปควรเติมน้ำผสมสารละลายในอัตราส่วนที่กำหนดทั้งสาร Aและ B

ผักสลัดคอส อายุ 15 วัน ในระบบปลูก (รวม 36 วันตั้งแต่เพาะเมล็ด) (ถ่ายวันที่ 22-06-2011 06:49)
ต้นกล้าที่ปลูกในฟองน้ำ

         ควรย้ายกล้าผักเมื่อมีอายุตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

กล้าผักไทย อายุ 11 วัน

กล้าสลัดอายุ 1 สัปดาห์
 1. เตรียมระบบปลูกให้พร้อม โดยการเติมน้ำและตรวจสอบระดับน้ำสะอาดในถังเก็บสารละลาย
 2. ให้ใช้ถ้วยปลูกพลาสติก ทดลองวางเข้าไปในหลุมปลูกแล้วสังเกตุดูว่าก้นถ้วยปลูกแตะกับผิวน้ำพอดีหรือ ไม่ (ไม่ควรใส่น้ำมากเกินไปจะทำให้แฉะจนเกิดเป็นโรคโคนเน่าได้)ทำการปรับระดับ น้ำให้เหมาะสม
 3. ใช้ปั้มออกซิเจนตู้ปลาต่อหัวทราย แช่ลงไปในถังเก็บสารละลายประมาณ 2-3 หัวเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน้ำและรากพืช 
 4. ให้สอดกล้าผักจากด้านล่างถ้วยปลูกให้เหลือฟองน้ำใต้ถ้วยปลูกประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร เพื่อให้มั่นใจว่ารากพืชแตะกับสารละลายในถัง
 5. ให้ทำการย้ายต้นกล้าผักลงหลุมปลูก (การย้ายกล้าควรย้ายในช่วงเย็น เนื่องจากต้นกล้าจะได้พักฟื้นในช่วงเวลากลางคืน เลี้ยงกล้าด้วยน้ำสะอาด 1 วัน)
ตัวอย่างกล้าผักสลัดปลูกด้วยกล่องโฟม ในระบบ DFT ย้ายกล้าวันที่ 05-06-2011 (ช่วงเย็น)


    5. เติมสารละลาย A ตามอัตราส่วนผสมข้างขวด (ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร) แล้วปล่อยให้ระบบหมุนเวียนน้ำไปเลี้ยงรากของผักสลัดก่อน
    6. หลังจากนั้น ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ให้ทำการเติมสารละลาย B ตามอัตราส่วนที่เท่ากันกับสารละลาย A ( 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร)
     7. หมั่นตรวจดูระดับน้ำในถังสารละลายให้อยู่ในระดับที่รากพืชแช่อยู่ได้ตลอด หากน้ำพร่องมากเกินไปควรเติมน้ำผสมสารละลายในอัตราส่วนที่กำหนดทั้งสาร Aและ B

ผักสลัด ที่เพาะกล้าด้วยฟองน้ำ เลี้ยงด้วยระบบปลูก DFT อายุรวม 23 วัน(ตั้งแต่เพาะเมล็ด)

การย้ายกล้าลงรางปลูก (NFT)

            ต้นกล้าที่ปลูกในวัสดุปลูกเพอร์ไลน์

         เมื่อต้นกล้าสลัดมีอายุได้ 2 สัปดาห์ ก็ถึงเวลาย้ายต้นกล้ามาเลี้ยงต่อบนรางปลูก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
   
 1. เตรียมระบบปลูกให้พร้อม โดยการต่อระบบการไหลเวียนของน้ำและตรวจสอบระดับน้ำสะอาดในถังเก็บสารละลาย
 2. ให้รองแหวนยกระดับน้ำที่ปลายรางให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ระดับการไหลของน้ำหนาประมาณ 2-4 มิลิเมตร(ต้นกล้ายังเล็กอยู่รากยังสั้นจึงต้องมั่นใจว่ารากพืชได้รับสารละลาย)
 3. ให้ทำการย้ายต้นกล้าผักสลัดลงรางปลูก (การย้ายกล้าควรย้ายในช่วงเย็น เนื่องจากต้นกล้าจะได้พักฟื้นในช่วงเวลากลางคืน)
กล้าสลัดกรีนโอ๊ค อายุ 2 สัปดาห์

    เลี้ยงกล้าสลัดด้วยน้ำสะอาด 1 วัน


    4. เติมสารละลาย A ตามอัตราส่วนผสมข้างขวด (ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร) แล้วปล่อยให้ระบบหมุนเวียนน้ำไปเลี้ยงรากของผักสลัดก่อน
    5. หลังจากนั้น ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ให้ทำการเติมสารละลาย B ตามอัตราส่วนที่เท่ากันกับสารละลาย A ( 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร)

ระบบน้ำในถังใส่สารละลาย ที่มีการเติม ออกซิเจนเข้าไปในระบบด้วย
          ต้นกล้าที่ปลูกด้วยฟองน้ำ


      ย้ายกล้าผักเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
   
ต้นกล้าที่พร้อมย้ายลงรางปลูก


 1. เตรียมระบบปลูกให้พร้อม โดยการต่อระบบการไหลเวียนของน้ำและตรวจสอบระดับน้ำสะอาดในถังเก็บสารละลาย
 2. ให้รองแหวนยกระดับน้ำที่ปลายรางให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ระดับการไหลของน้ำหนาประมาณ 2-4 มิลิเมตร(ต้นกล้ายังเล็กอยู่รากยังสั้นจึงต้องมั่นใจว่ารากพืชได้รับสาร ละลาย)
 3. เตรียมถ้วยปลูกที่มีการเจาะรูที่ก้นถ้วยเพื่อรองรับฟองน้ำ
 4. นำกล้าผักสอดเข้าใต้ถ้วยปลูกให้ฟองน้ำเหลือใต้ถ้วยปลูกประมาณ ครึ่งเซ็นติเมตร
 5. ให้ทำการย้ายต้นกล้าผักสลัดลงรางปลูก (การย้ายกล้าควรย้ายในช่วงเย็น เนื่องจากต้นกล้าจะได้พักฟื้นในช่วงเวลากลางคืน)เลี้ยงกล้าสลัดด้วยน้ำสะอาด 1 วัน

  ต้นกล้าผักไทย ย้ายปลูกในรางระบบ NFT
     6. เติมสารละลาย A ตามอัตราส่วนผสมข้างขวด (ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร) แล้วปล่อยให้ระบบหมุนเวียนน้ำไปเลี้ยงรากของผักสลัดก่อน
     7. หลังจากนั้น ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ให้ทำการเติมสารละลาย B ตามอัตราส่วนที่เท่ากันกับสารละลาย A ( 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร)
  ข้อควรระวัง

       1. พื้นที่การปลูกต้องมั่นใจว่าผักโดนแดด อย่างน้อยวันละ 4-6 ชั่วโมง  ไม่เช่นนั้นผักที่ได้จะมีรูปทรงไม่สวย เนื่องจากผักจะยืดตัวหาแสง
       2. การเติมสารละลายห้ามเติมพร้อมกัน เนื่องจากว่า สารละลายบางตัวจะทำปฏิกิริยาต่อกัน แล้วจับตัวกันเป็นเกลือ ต้นกล้าก็จะไม่สามารถดูดสารละลายไปใช้ได้
       3. การย้ายกล้าไม่ควรย้ายในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง เพราะจะทำให้กล้าสลัดที่ย้ายมาใหม่ปรับตัวกับอุณหภูมิไม่ทันอาจถึงขั้นลาโลกได้ (เหี่ยว เฉา แล้วก็ตาย)
       4. หากอุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนมากๆ ให้ทำการลดอุณหภูมิของสารละลายลง ซึ่งผมใช้วิธีนำขวดน้ำแช่ช่องฟิตให้เป็นน้ำแข็งแล้วนำมาแช่ในถังสารละลาย


  ขวดน้ำแข็งแช่ในถังสารละลาย เพื่อลดอุณหภูมิของสารละลาย ขณะที่อากาศร้อนมากๆ ใช้ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง


  19 มิ.ย. 2554

  ลักษณะต้นกล้าที่พร้อมย้ายลงรางปลูก


            ต้นกล้าที่แข็งแรงและพร้อมย้ายไปเลี้ยงด้วยสารละสารธาตุอาหาร ระบบต่างๆ (NFT/DFT/DRFT) มีจุดสังเกตุ ดังนี้

   กล้าผักที่เพาะด้วยฟองน้ำ
   ผักไทย
   1. อายุ มีอายุโดยรวมนับจากวันเพาะเมล็ด 7 วัน
   2. ใบ มีใบเลี้ยง 2 ใบ และเริ่มมียอดของใบจริงโผล่ขึ้นมา
   3. ราก มีรากยาวโผล่พ้นฟองน้ำ ประมาณ 2-4 เซนติเมตร (ต้องมั่นใจว่ารากยาวพอที่จะสัมผัสน้ำสารละลายในระบบได้)
   4. ลำต้น มีลำต้นสูงประมาณ 1 เซนติเมตร (หากสูงเกินจะทำให้ผักไม่แข็งแรงล้มง่าย ในกรณีที่เป็นผักทรงพุ่มจะทำให้รูปทรงไม่สวย)

   ต้นกล้าผักไทยอายุตั้งแต่เพาะเมล็ดรวม 7 วัน พร้อมย้ายลงระบบปลูก
   ต้นกล้าผักไทย ย้ายลงรางปลูก NFT System วันที่ 19-06-2011 16:32 (ช่วงเย็น)
   ผักสลัด
   1. อายุ มีอายุโดยรวมนับจากวันเพาะเมล็ด 7 วัน
   2. ใบ มีใบเลี้ยง 2 ใบ และเริ่มมียอดของใบจริงโผล่ขึ้นมา
   3. ราก มีรากยาวโผล่พ้นฟองน้ำ ประมาณ 2-4 เซนติเมตร (ต้องมั่นใจว่ารากยาวพอที่จะสัมผัสน้ำสารละลายในระบบได้)
   4. ลำต้น มีลำต้นสูงประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ยิ่งเตี้ยยิ่งดี(หากสูงเกินจะทำให้ผักไม่แข็งแรงล้มง่าย ในกรณีที่เป็นผักทรงพุ่มจะทำให้รูปทรงไม่สวย)

   ต้นกล้าผักสลัด อายุรวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 7 วัน

   ต้นกล้าผักสลัดย้ายปลูกในระบบ DFT System วันที่ 05-06-2011 17:26 (ช่วงเย็น)
   ผักสลัด อายุ 15 วัน ในระบบปลูก (รวม 29 วันตั้งแต่เพาะเมล็ด) (ถ่ายวันที่ 20-06-2011 06:41)
     

   กล้าผักที่เพาะด้วยเพอร์ไลท์

   ผักสลัด

   1. อายุ มีอายุโดยรวมนับจากวันเพาะเมล็ด 14 วัน
   2. ใบ มีใบเลี้ยง 2 ใบ และใบจริง 2 ใบ (รวม 4 ใบ)
   3. ราก มีรากยาวโผล่พ้นถ้วยปลูก ประมาณ 1 - 3 เซนติเมตร (ต้องมั่นใจว่ารากยาวพอที่จะสัมผัสน้ำสารละลายในระบบได้)
   4. ลำต้น มีลำต้นสูงประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ยิ่งเตี้ยยิ่งดี(หากสูงเกินจะทำให้ผักไม่แข็งแรงล้มง่าย ในกรณีที่เป็นผักทรงพุ่มจะทำให้รูปทรงไม่สวย)
   กล้าสลัด Red Coral อายุ 12 วัน นับจากเพาะเมล็ด (ถ่ายวันที่ 04-06-2011 11:02)
   กล้าสลัด Red Coral อายุ 14 วัน ย้ายปลูกในระบบ DFT System วันที่ 06-06-2011 17:27   (ช่วงเย็น)

   ผักสลัดอายุ 14 วันในระบบปลูก (อายุรวม 28 วัน) (ถ่ายวันที่ 20-06-2011 06:41)
   ต้นกล้าสลัดคอส อายุ 17 วัน (ถ่ายวันที่ 03-06-2011 07:48)

   กล้าสลัดคอส อายุ 21 วัน ลงระบบปลูก DFT System วันที่ 07-06-2011 17:26 (ช่วงเย็น)
   ผักสลัดคอส อายุ 13 วัน ในระบบปลูก (รวม 34 วันตั้งแต่เพาะเมล็ด) (ถ่ายวันที่ 20-06-2011 06:41)

    16 มิ.ย. 2554

    การเพาะเมล็ดพันธุ์

     การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก

    เมล็ดพันธุ์ผักที่จะนำมาปลูกจะมี 2 แบบ คือ
    เมล็ดพันธุ์ผักสลัด (แบบเคลือบ)

              1. เมล็ดแบบเคลือบ จะมี 2 ลักษณะ(ครับ) คือ เมล็ดเคลือบแป้ง เราเรียก Pelleted seed เก็บได้นาน 1-3 ปี(ครับ) ส่วนมากจะเป็นพวกเมล็ดไม้ดอก สำหรับเมล็ดผักสลัดที่เราปลูกอยู่ถ้าเป็นเมล็ดแบบเคลือบ จะเรียกว่า Primed seed ซึ่งเมล็ดจะถูกกระตุ้นให้เกิดการงอกก่อน แล้วจึงนำมาทำการเคลือบแป้ง (Pelleted seed) อีกที(ครับ) ซึ่งจากการที่กระตุ้นให้เมล็ดงอกก่อน ทำให้เมล็ดพันธุ์แบบนี้มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งถ้าเลือกซื้อมาใช้ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป(ครับ) สำหรับข้อดีของการใช้เมล็ดแบบเคลือบก็คือ สะดวกในการเพาะอัตราการงอกสม่ำเสมอ และ % ความงอกสูง ( ครับ) แต่ราคาก็จะสูงกว่าเมล็ดแบบไม่เคลือบครับ

    เมล็ดพันธุ์ผักสลัด(แบบไม่เคลือบ)
              2. เมล็ดแบบไม่เคลือบ (Raw seed) เมล็ดประเภทนี้จะผ่านการลดความชื้น และทำความสะอาดมาแล้ว ในบางครั้งเมล็ดแบบนี้จะมีการคลุกสารเพื่อช่วย ให้มีความต้านทานต่อเชื้อโรคในระยะแรกของการ งอกเป็นต้นกล้า ถ้าเลือกใช้เมล็ดแบบนี้ก็ควรถามผู้ขายดูด้วยครับว่ามี การคลุกสารป้องกันเชื้อโรคมาให้ด้วยหรือไม่ ถ้ามี หลังจากที่เราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วก็ควรล้างมือให้ สะอาดด้วย(ครับ) เมล็ดประเภทนี้อายุเก็บรักษาจะนานกว่าเมล็ดแบบเคลือบ แต่% ความงอกของเมล็ดจะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

    แหล่งที่มา
    http://hydro-farm.blogspot.com/2010/05/hydro-seed.html

    ขั้นตอนการเพาะเมล็ด

    ผมขอทำการเสนอการเพาะเมล็ดในวัสดุ 2 ชนิด ดังนี้

    •   การเพาะเมล็ดด้วยฟองน้ำ
    1. นำฟองน้ำปลูกวางเรียงบนถาดรอง
    2. รดน้ำฟองน้ำปลูก ให้ชุ่ม พร้อมกับใช้มือกดฟองน้ำให้ซับน้ำให้อิ่มตัว
    3. นำไม้ปลายแหลมจุ่มน้ำแล้วจิ้มไปที่เมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการปลูกแล้วนำเมล็ดพันธุ์ที่ติดที่ปลายไม้มาใส่ลงไปในกลางฟองน้ำที่ทำการผ่าไว้ (เมล็ดผักสลัดประมาณ1-3 เมล็ด หากเป็นเมล็ดพันธุ์แบบเคลือบให้ใส่ 1 เมล็ดก็พอเนื่องจากอัตราการงอกสูง)
    4. ใช้ผ้าสำลีคลุมถาดฟองน้ำเพาะเมล็ดใช้ฟักบัวรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง
    5. นำถาดเพาะเมล็ดไปเก็บไว้ในที่ร่ม ประมาณ 3 คืน เพื่อเป็นการกระตุ้นอัตราการงอกของเมล็ด
    6. เข้าวันที่ 4 ให้เปิดผ้าที่คลุมออก จะเห็นต้นกล้าผักของเราโผล่พ้นฟองน้ำและมีใบเลี้ยง 2 ใบ ให้นำถาดเพาะเมล็ดออกมารับแสงแดดอีกประมาณ 3 วัน (ระหว่างนี้เติมน้ำในถาดเพาะให้สูงประมาณ 0.5 ซม. และหมั่นตรวจสอบระดับน้ำตลอด)
    7. ประมาณ 7 วัน ต้นกล้าก็จะมีรากที่แข็งแรงโผล่พ้นฟองน้ำ (สังเกตุเห็นได้ชัดเจน)
    8. นำต้นกล้าที่ได้ย้ายลงรางปลูก
    ต้นกล้าผักสลัด (เมล็ดเคลือบ)


    หยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 2-3 เมล็ด
    ใช้ผ้าคลุมเพื่อกระตุ้นอัตราการงอก

    ต้นกล้าผักไทย (เมล็ดไม่เคลือบ)
    •  การเพาะเมล็ดด้วย เพอร์ไลท์ (Perlite)
    อายุ 2 วัน
    1. วางถ้วยปลูกลงบนถาดรองตามจำนวนที่ต้องการ
    2.  ใส่วัสดุปลูก เพอร์ไลท์ ลงในถ้วยปลูกประมาณ 3 ใน 4 ของความสูงถ้วยปลูก
    3.  วางเมล็ดพันธุ์ผักลงตรงกลางถ้วยปลูก
    4. ใช้หางช้อนเขี่ยให้เพอร์ไลท์ทับเมล็ดพันธุ์ประมาณ3-4 ก้อน
    5. รดน้ำเพอร์ไลท์ให้ชุ่ม
    6. เทน้ำลงในถาดปลูกให้สูงประมาณ 0.5 ซม.
    7. นำถาดปลูกไปเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 3 คืนเมล็ดก็จะเริ่มงอก
    8. วันที่ 4 ของการเพาะเมล็ดให้นำถาดปลูกมารับแสงแดด
    9. เลี้ยงต่อไปด้วยน้ำสะอาดอีกประมาณ 10 วัน จนต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบ และใบเลี้ยง 2 ใบ
    10. สังเกตุดูว่ารากของต้นกล้าจะเริ่มยาวพ้นถ้วยปลูกออกมาแสดงว่าต้นกล้าพร้อมที่จะย้ายบ้านแล้ว
    11. ย้ายกล้าลงรางปลูก ในวันที่ 15 นับตั้งแต่เริ่มทำการเพาะ

    กล้าผักสลัด อายุ 2 สัปดาห์

    กล้าผักสลัด อายุ 3 สัปดาห์

    กล้าผักสลัด อายุ 4 สัปดาห์
    ผักสลัดบนรางปลูก NFT วันที่ 3 อายุรวม 18 วัน นับตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด

    13 มิ.ย. 2554

    ติดตามการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอส (Green Cos)

    สลัดกรีนคอส (Green Cos)

              รายละเอียด สลัด กรีนคอส เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่มีรสชาดเยี่ยม ทำอาหารได้หลายหลายประเภท ใช้แทน คะน้า และกวางตุ้งได้ รสชาดจะหวานและกรอบ สลัดกรีนคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวน Hemoglobin (เม็ด เลือดแดง) ในร่างกายแก้โรคโลหิตจางได้ กรีนคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียง 3% เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน และยังช่วยในเรื่องการขับถ่ายอีกด้วย นับว่าเป็นผักที่มีประโยชน์มาก
               ลักษณะเด่น : มีลำต้นสูง 20 - 30 ซ.ม. เป็นพืชล้มลุก กาบใบด้านนอกห่อซ้อนกัน เป็นชั้น ๆ ก้านใบกรอบ ใบห่อตั้งขึ้น เขียวเข้ม เนื้อใบหนา มีเส้นใบนูนเด่น รูปทรงคล้ายคะน้าและกวางตุ้ง ขอบใบมน ทรงสูง ใบมีเขียวเข้ม ต้นโตก้านใหญ่ เป็นผักตระกูลสลัดที่โตเร็วมาก
               การประกอบอาหาร : สามารถนำไปปรุงผัดพริกแกง แกงจืด กินเป็นสลัด หรือผัดผักรวมมิตรได้     การเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของสลัด กรีนคอส ตั้งแต่เริ่มลงรางปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิต

    เริ่มเพาะเมล็ด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เริ่มลงรางปลูกวันที่ 31 พฤษภาคม 2554


    
    Date 31/05/2011 อายุลงรางปลูก 2 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 17 วัน
    
    Date 01/06/2011 อายุลงรางปลูก 3 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 18 วัน

    Date 03/06/2011 อายุลงรางปลูก 5 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 20 วัน

    Date 04/06/2011 อายุลงรางปลูก 6 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 21 วัน
    
    Date 06/06/2011 อายุลงรางปลูก 8 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 23 วัน

    Date 07/06/2011 อายุลงรางปลูก 9 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 24 วัน

    Date 08/06/2011อายุลงรางปลูก 10 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 25 วัน

    Date 09/06/2011อายุลงรางปลูก 11 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 26 วัน

    Date 10/06/2011 7:19 อายุลงรางปลูก 12 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 27 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)
    
    Date 10/06/2011 18:55 อายุลงรางปลูก 12 วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 27วัน (ถ่ายช่วงเย็น เห็นความแตกต่างชัดขึ้น)

    Date 11/06/2011 8:28 อายุลงรางปลูก 13วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 28วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 11/06/2011 17:56 อายุลงรางปลูก 13วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 28วัน (ถ่ายช่วงเย็น เห็นความแตกต่างชัดเจน)

    Date 12/06/2011 08:09 อายุลงรางปลูก 14วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 29 วัน

    Date 13/06/2011 18:15 อายุลงรางปลูก 15วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 30 วัน

    Date 14/06/2011 07:48 อายุลงรางปลูก 16วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 31 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 14/06/2011 18:15 อายุลงรางปลูก 16วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 31 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 15/06/2011 06:31 อายุลงรางปลูก 17วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 32 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 15/06/2011 18:16 อายุลงรางปลูก 17วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 32 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 16/06/2011 06:40 อายุลงรางปลูก 18วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 33 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    
    Date 16/06/2011 17:32 อายุลงรางปลูก 18วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 33 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 17/06/2011 06:47 อายุลงรางปลูก 19วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 34 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 17/06/2011 17:57 อายุลงรางปลูก 19วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 34 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 18/06/2011 07:07 อายุลงรางปลูก 20วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 35 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 19/06/2011 07:22 อายุลงรางปลูก 21วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 36 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)
    Date 19/06/2011 18:21 อายุลงรางปลูก 21วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 36 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 20/06/2011 06:40 อายุลงรางปลูก 22วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 37 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 20/06/2011 18:07 อายุลงรางปลูก 22วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 37 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 21/06/2011 06:46 อายุลงรางปลูก 23วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 38 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)
    
    Date 21/06/2011 18:03 อายุลงรางปลูก 23วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 38 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 22/06/2011 06:47 อายุลงรางปลูก 24วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 39 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 22/06/2011 18:22 อายุลงรางปลูก 24วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 39 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 23/06/2011 06:33 อายุลงรางปลูก 25วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 40 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)
    Date 23/06/2011 17:42 อายุลงรางปลูก 25วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 40 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 24/06/2011 06:53 อายุลงรางปลูก 26วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 41 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 24/06/2011 18:10 อายุลงรางปลูก 26วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 41 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 25/06/2011 07:11 อายุลงรางปลูก 27วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 42 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)
    Date 25/06/2011 17:43 อายุลงรางปลูก 27วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 42 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 26/06/2011 08:10 อายุลงรางปลูก 28วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 43 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 26/06/2011 17:40 อายุลงรางปลูก 28วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 43 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 27/06/2011 07:00 อายุลงรางปลูก 29วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 44 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

    Date 27/06/2011 17:37 อายุลงรางปลูก 29วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 44 วัน (ถ่ายช่วงเย็น)

    Date 28/06/2011 06:36 อายุลงรางปลูก 30วัน รวมตั้งแต่เพาะเมล็ด 45 วัน (ถ่ายช่วงเช้า)

              ครบกำหนด ถ่ายน้ำสารละลายออก เติมน้ำเปล่าลงไปในถังสารละลายแทน เลี้ยงต่อ อีก 3 คืน เพื่อให้ผักใช้ธาตุอาหารในลำต้นให้หมด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค กำหนดเก็บผัก เย็นวันที่ 30/6/2011


    ก่อนเก็บเกี่ยว วันที่ 30/06/2011 รวมอายุ ตั้งแต่เพาะเมล็ด
    จนถึงเก็บเกี่ยว 47 วัน พอดี

    เปลี่ยบเทียบผลงานการปลูก สลัด Green Cos กับน้องพีช อายุ 4 ขวบ
    เปรียบเทียบกับน้อง พี อายุ 11 เดือน